Terminy szkoleń

W zakładce szkolenia znajduje się tabela z aktualnymi terminami spotkań oraz liczbą wolnych miejsc.

Zapisy na szkolenia: szkoleniaezd@amu.edu.pl

Każdy odczytany mail jest potwierdzany. Około 4-5 dni przed spotkaniem zapisane osoby otrzymują szczegółowe informacje o miejscu spotkania oraz materiały do wydrukowania.

Odwołane szkolenia 21 grudnia

Szanowni Państwo,

Informuję, że szkolenie z EZD, które zostało zaplanowane na 21 grudnia nie odbędzie.

Nowy termin spotkania to 8 stycznia. Wszystkie osoby, które były wcześniej zapisane na 21 grudnia zostają przepisane na 8 stycznia odpowiednio na godzinę 9.00 lub 12.00. Jeśli ktoś w nowym terminie (8 stycznia) nie może wziąć udziału w szkoleniu, proszę o informację drogą mailową lub telefonicznie 4502 w celu ustalenia nowego terminu.

List Ogólnouniwersytecki

Szanowni Państwo,

Od początku października br. w części jednostek Uniwersytetu działa pilotażowo system elektronicznego zarządzania dokumentacją „EZD PUW”. W pierwszym kwartale 2019 roku system zacznie wspierać obieg korespondencji i spraw już w całym UAM.

W ostatnim czasie zostały wdrożone w Uniwersytecie nowe procedury, w tym:

 • nowa Instrukcja kancelaryjna wraz z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt,
 • nowa Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • wykaz symboli jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu do stosowania przy oznaczaniu pism i spraw, a także
 • zarządzenie w sprawie zasad postępowania z dokumentacją, wykonywania czynności kancelaryjnych, wdrożenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w UAM.

Niniejszym zobowiązuję wszystkich pracowników, w szczególności tych, w których kompetencjach znajdują się kwestie związane z obiegiem korespondencji i spraw do zapoznania się i stosowania nowych procedur.

Jestem przekonany, że wdrożenie systemu EZD w znaczący sposób usprawni pracę administracji centralnej jak i wydziałowych, a równocześnie umożliwi realizację obietnicy skrócenia do 10 dni terminu na załatwianie spraw na uczelni. Aby osiągnąć ten cel niezbędne jest włączanie do obiegu elektronicznego wszelkiej korespondencji (z wyłączeniem tej oznaczonej „do rąk własnych” bądź opisanej jako „korespondencja prywatna”). Najbliższe miesiące to okres, w którym zaczniemy zastępować obieg papierowy wybranych spraw obiegiem elektronicznym. Oznacza to, że zmniejszać się będzie liczba spraw, które będzie można inicjować bądź prowadzić papierowo. Nowy system pozwoli m.in. jednoznacznie i szybko ustalić stan załatwienia każdej ze spraw, identyfikować „wąskie gardła” w przebiegu procesów i zapewnić dostęp online do całości akt sprawy.

Dostęp do systemu jest możliwy poprzez wpisanie w polu adresu w przeglądarce ezd.amu.edu.pl (dostęp z sieci wewnętrznej UAM oraz dla pracowników funkcyjnych także poprzez „zdalny dostęp”). Dedykowana systemowi strona internetowa, na której znajdują się wskazane powyżej procedury, instrukcje (w tym logowania do systemu), informacje na temat szkoleń, pytania użytkowników i odpowiedzi zespołu merytorycznego, dostępna jest pod adresem https://pracownicy.amu.edu.pl/tresci/dokumenty-uam zakładka EZD. Wszystkich zainteresowanych zachęcam do zgłaszania się na szkolenia z obsługi systemu (adres mailowy: szkoleniaezd@amu.edu.pl).

Wszelkie pytania dotyczące systemu proszę kierować do p. Lidii Pudliszak – głównego koordynatora systemu EZD w Uniwersytecie lub do koordynatorów systemu na każdym z wydziałów.

 

Z poważaniem

Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki

Rektor

Szkolenia w grudniu

Zachęcamy do udziału w szkoleniu z obsługi systemu EZD. Najbliższe spotkanie odbędzie się w poniedziałek 3 grudnia o godzinie 9.00 oraz 12.00 w Sali komputerowej CI (budynek WNPiD) na Morasku. Chętnych zapraszamy do przesyłania zgłoszeń drogą mailową szkoleniaezd@amu.edu.pl.

Kolejne spotkania zaplanowane są na 14 i 21 grudnia br.

Wersja produkcyjna

W październiku 2018 r. wprowadzona została wersja produkcyjna w ramach pilotażu w następujących jednostkach UAM:

 • Archiwum
 • Dział Administracyjno-Gospodarczy;
 • Dział Analiz Ekonomiczno-Finansowych
 • Dział Organizacyjno-prawny;
 • Kancelaria Główna;
 • Wydział Chemii;
 • Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej;
 • Wydział Studiów Edukacyjnych;
 • Wydział Fizyki;
 • Sekretariat Prorektora ds. informatyzacji oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
 • Zespół Radców Prawnych

O EZD

O EZD

W dniu 29 czerwca 2016 r. podpisana została umowa ​o nieodpłatne korzystanie z programu komputerowego ​do elektronicznego zarządzania dokumentacja, zwanego EZD PUW, pomiędzy Skarbem Państwa – Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku a Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W dniu 10stycznia 2017 r. JMR powołał zespół projektowy ds. wdrażania systemu Zarządzania Obiegiem Dokumentów co jest spełnieniem Strategii Rozwoju UAM, Cel Operacyjny 4.3, zadanie 3​.

10 lutego 2017 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin wystosował do Rektorów Uniwersytetów i Szkół Wyższych pismo, ze wskazaniem na EZD PUW jako zalecany system elektronicznego zarządzania dokumentacją, wspierany również przez Ministerstwo Cyfryzacji.​

1 października 2018 r. rozpoczęto pilotażowe korzystanie z systemu EZD PUW, jako systemu wspomagającego. Aktualną wersją systemu jest wersja 3.71.456.456.

 

Kalendarz EZD na UAM

 • 19-20.10.2017 – Wizyta grupy pracowników UAM w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, pierwsze szkolenia, zapoznanie się z praca Urzędu i elektronicznym obiegiem dokumentacji, archiwizacją dokumentów
 • 14.11.2017- Wizyta pracowników na Uniwersytecie Gdańskim
 • Marzec – Wprowadzenie wersji testowej
 • Maj 2017r. – rozpoczęcie cyklu szkoleń
 • Sierpień/wrzesień 2018 zakup i dostarczenie sprzętu na jednostki UAM
 • Październik 2018 – Wprowadzenie wersji produkcyjnej w wybranych jednostkach w ramach pilotażu:
  • Archiwum
  • Dział Administracyjno-Gospodarczy;
  • Dział Analiz Ekonomiczno-Finansowych
  • Dział Organizacyjno-prawny;
  • Kancelaria Główna;
  • Wydział Chemii;
  • Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej;
  • Wydział Studiów Edukacyjnych;
  • Wydział Fizyki;
  • Sekretariat Prorektora ds. informatyzacji oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
  • Zespół Radców Prawnych