Deklaracja dostępności

image_pdfimage_print

Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją UAM zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treść niedostępna

– część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego – na części podstron nie działa nawigacja klawiaturą

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Aneta Masztaller, e-mail: aneta.masztaller@amu.edu.pl, telefon:618292675.

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Collegium Martineum Adres: Św. Marcin 78, 60-805 Poznań Kierowniczka obiektu: mgr Anna Kołodziejczak, email: annan@amu.edu.pl, Tel. 61 829 47 30 Opis: W pobliżu wejścia do obiektu znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami – 200 m od wejścia tylniego do budynku, wjazd od ul. Kościuszki 80. Wejście główne do budynku posiada schody wyposażone w poręcze, natomiast podnośnik przyschodowy ulokowany jest od ul. Św. Marcin 78 Wewnątrz budynku: znajdują się schody wyposażone w poręcze po obu stronach, znajdują się windy, które obsługują wszystkie poziomy i części obiektu, znajdują się podnośniki przyschodowe/ pionowe z poziomu 0 (hol główny) na pół piętro, znajdują się 2 toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami na II oraz III piętrze budynku Budynek nie jest zaopatrzony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. W ciągu najbliższych dwóch lat zostaną zainstalowane tabliczki na drzwiach pomieszczeń z pismem Braille’a i informacjami w kodzie QR. Do obiektu można wejść z psem asystującym bez żadnych ograniczeń (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Brak strony internetowej budynku. Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/pomocy: Portiernia – Tel. 618294730

Ustaw wielkość czcionki
Ustaw kontrast